Online Ödeme İletişim

XML BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

1. TEDARİKÇİ

Ünvan: STM GRUP MARKETİNG İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
Adres: Ahmet Yesevi Mah. İmamı Azam Cad. No : 86 PENDİK İSTANBUL
Vergi Dairesi / Vergi No : TUZLA V.D. / 781 078 0983

2. BAYİ
Unvan (*):
Adres (*):
Vergi Dairesi / Vergi No :
Web Sitesi:
Yetkilinin ismi ve TC kimlik no (*):

MADDE 1 : SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu ALICI’ nın muhtelif adresli ve ŞİRKET tarafından öncesinden yazılı onay verilmiş internet sitelerinde nihai tüketiciler için satışa sunulmak üzere ŞİRKET’ ten bedeli mukabili ürün satın alması ve tarafların buna ilişkin olarak üstlenmiş oldukları karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. ALICI, ŞİRKET’in satışı için yazılı onay verdiği internet sitelerinde satılmak üzere aldığı ürünleri hiçbir surette işbu sözleşmede belirlenen nihai tüketicilere satış amacı dışında kullanamayacağını bilmekte ve taahhüt etmektedir. ALICI, Şirket tarafından yazılı onay verilen internet sitelerinin işbu amaç dışında kullanımı başta olmak üzere sözleşmedeki herhangi bir hükme aykırılık halinde Şirket’in yoksun kalınan kar dahil tüm zararını karşılayacağını taahhüt eder.

MADDE 2 : TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. ŞİRKET, satışa sunduğu ürünlere ait ürün adı, ürün kodu, marka, kategori, ürün açıklaması, ürün resimleri ve ürüne ait her türlü detay bilgileri XML ortamında ALICI ile paylaşacaktır. ALICI ,ŞİRKET’ ten edindiği XML’ i sözleşmeye konu olan ve ŞİRKET’in onay verdiği internet siteleri haricinde kullanamaz. Aksi durumda ŞİRKET XML paylaşımını anında kesecek ve ALICI hakkında yasal işlem başlatacaktır. ALICI önerdiği, güvenilirliği ve ticari itibarını Şirket’e bildirimle taahhüt ettiği Internet Sitelerine ait tüm detayları Şirket’e yazılı olarak bildirecektir. ALICI işbu sözleşme konusu ürünleri sadece onay verilen internet sitelerinde nihai tüketicilerin satışına sunulmak üzere onaylanan Internet Sitelerine tüm sorumluluk kendisine ait olacak şekilde satacaktır. Bildirilen internet sitelerine onay verip vermemek tek taraflı olarak Şirket’in inisiyatifindedir. ALICI onay verilen İNTERNET SİTESİ üzerinden nihai tüketicilere satışa sunulmak amacıyla ŞİRKET’ ten ürün talep ettiği takdirde, ihtiyacı olan ürünlerin marka, model, renk, kod numarası, ölçü, ebat, adet ve tüm niteliklerini belirleyerek, hangi üründen ne kadar istediği hususundaki siparişini ŞİRKET’ in www.bayimax.com adresi üzerinden kendisi adına açılan özel kullanıcı şifresi ile Şirket’e bildirecektir

2.2. Alıcı, kendisine teslim edilen ürünlere özen göstermek ve söz konusu ürünleri teslim aldığı şekilde üzerlerinde dizaynı veya şekli bakımından hiçbir değişiklik yapmadan dağıtmak zorundadır.

2.3. ŞİRKET, ALICI tarafından kendisine yukarıda belirtilen şekilde www.bayimax.com adresinden bildirilen siparişleri; siparişin verildiği andan itibaren max. 3 İşgünü içerisinde ALICI’ya teslim edilmek üzere hazırlamakla yükümlüdür. Bu süre içerisinde tedarik edilemeyen siparişler Alıcıya önceden bildirilerek, yerine alternatif ürün veya siparişin iptali sağlanacaktır. Şirket; temin ve tedarik edemediği siparişlerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

ŞİRKET, internet üzerinden ALICI’ların satmış olduğu ürünlerin Kargo ve Nakliyesini yapmakla yükümlü değildir. ALICI’lar internet üzerinden satmış oldukları ürünlerin kargo bedelleri kendisine aittir. ALICILA Pazaryerlerindeki anlaşmalı kargo barkotları ile satış yapmış olduğu platformlara ürün gönderimi yapabilirler ŞİRKET’e bayi başvurusu yapmış ve bayiliği ŞİRKET tarafından onaylanmış ALICI’lar bayimax.com bayi girişi üzerinden toptan ürün alışı yapabilirler ŞİRKET toptan yapılan alımlarda Nakliye ücreti ALICI’ya ait olmak şartıyla, ürünleri Nakliye Ambarları aracılığı ile ALICI’ya göndermekle yükümlüdür. ŞİRKET hiçbir şekilde Nakliye ücreti ödemez. Taraflar işbu sözleşmenin uygulanmasında Cumartesi ve Pazar günlerinin iş günü sayılmadığını bilmekte ve kabul etmektedirler. Tüm siparişlerde nakliye ve sevk masrafları ALICI’ ya aittir. Nakliye, eğer varsa ALICI’nın anlaşmalı olduğu Nakliye firması tarafından yapılacaktır. Sipariş konusu ürünler ALICI’ nın siparişi sırasında belirtmiş olduğu teslimat adresine kendi anlaşmalı olduğu Nakliye firması ile, anlaşması yoksa ALICI’nın istediği Nakliye Firması ile gönderilir.

2.4. Sözleşme gereğince ŞİRKET tarafından gönderilecek, teslim edilecek ürünler teslimat esnasında ALICI tarafından kontrol edilir ve teknik olarak hatalı / her türlü ayıp içeren ürünler, kutusu hasar görmüş ya da eksik aksesuarla paketlenmiş ürünler ALICI tarafından teslim alınmaz. Ürünlerin işbu sözleşmeye uygun olarak ALICI’ya teslim edilmesinden sonra, ürünlerin Nakliyesi sırasında oluşabilecek hasar ve zararlardan dolayı ŞİRKET sorumlu tutulamaz. ŞİRKET, işbu sözleşme tarihleri arasındaki ürün fiyat değişikliklerini kendinde saklı tutar ve değişiklik yapma hakkına sahiptir. ALICI’ nın ve/veya Internet Sitesi’nin ayıplı veya kötü hizmeti nedeniyle meydana gelen şikâyetler ve neticelerinden internet Sitesi tarafından ödenmek zorunda kalınan tüm bedellerden ALICI tek başına sorumlu olacaktır. ALICI’ nın ve/veya Internet Sitesi’nin ayıplı veya kötü hizmeti nedeniyle meydana gelen şikâyetler ve neticelerinden ALICI tek başına sorumludur.

2.5. ŞİRKET, işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde internet üzerinden satışı amacıyla ALICI’ ya temin ve teslim edeceği ürünlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gerekli üretim izinlerinin alınmış, bu hususta yasa ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esasların yerine getirilmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6. ALICI ve/veya Internet Siteleri sözleşme süresince ve/veya sözleşmenin sona ermesinden sonra, işbu sözleşmeye uygun olarak satışını yapacağı internet adresinde Şirket’e ait ürünlerin satış ve pazarlaması faaliyetleri başta olmak üzere hiçbir surette hiçbir alanda Şirketin ticari ünvan, işletme adı, marka ve logosu ve sair tanıtım işaretlerini Şirket’in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde kullanamaz. Aksi davranışın tespiti halinde, ALICI kendisi ve/veya Internet Sitesi’nin bu kullanımı nedeniyle hiçbir itiraz ve kurtuluş beyinesi ileri sürmeksizin derhal Şirket tarafından bildirilen tüm zararı Şirket’e ödemekle yükümlüdür. ALICI bu halde Şirket tarafından bildirilen bedeli Şirket’in yazılı ilk talebinde nakden ve defaten Şirket’e ödemeyi gayrikabili rücu kabul ve taahhüt etmiştir. Bu madde kapsamında Şirket dilerse sözleşmeyi hiçbir bildirimde bulunması gerekmeksizin tek taraflı olarak derhal feshedebilir.

2.7. ŞİRKET işbu sözleşme süresince, ALICI' dan gelen sipariş adetleri kadar ürün temin edecek olup, işbu çalışma hiçbir şekilde stok tutulacağı, ürün depolama yapılacağı şeklinde yorumlanamaz. Şirket uhdesinde olmayan ve/veya internet üzerinden satışını istemediği ürünlerin siparişini kısmen veya tamamen reddedebilir, belli adetler için siparişi tedarik edebilir. Bu husus Şirket’in tek taraflı inisiyatifinde olup ALICI baştan bildiği ve kabul ettiği bu durum için hiçbir surette itiraz edemez, talep ileri süremez. Ayrıca ŞİRKET’in stok listesi internet ortamında ALICI tarafından izlenebilecek (bu hususu ŞİRKET sağlayacaktır) ve ürün siparişleri bu stok listesi de dikkate alınarak verilebilecektir

2.8. ALICI’nın sözleşmeye uygun olarak siparişini verdiği ve Şirket tarafından sevk edilen ürünleri teslim almaması durumunda Şirket, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceği gibi nakliye(gidişdönüş), stok maliyetleri, tespit ve yargılama masrafları, ürünün aynı tutardan daha düşük bir tutara başkasına satılmak durumunda kalınması durumunda aradaki fark, ürünün belirli bir süre içerisinde başkasına satılamaması halinde ürünün bedeli vs. gibi tazminatların tümünü ALICI’ dan talep edebilir.

2.9. BAYİ, TEDARİKÇİ’NİN bilgisi ve onayı olmadan, almış olduğu XML Bayiliği (Dijital Bayilik) 3. bir firma ile paylaşamaz. Bayinin bu hükme aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde BAYİ’ye ürün verilmemesi, sözleşmenin haklı nedenle feshedilmesi ve bunun sonucu oluşan cezai şartı ödeme, ürün iadesi gibi öngörülecek yaptırımların biri veya tamamı uygulanacaktır

2.10. TEDARİKÇİ, kendi ticari faaliyet, kapasite ve imkânları çerçevesinde, BAYİ’nin siparişlerini karşılamak için çaba gösterecektir. Ancak, savaş, iç karışıklık, ulaşım şartlarının elverişli olmaması, yolların kapanması, ithalattaki gecikme veya kesilmeler, trafiğin kesilmesi veya aksaması, nakliye aracının kaza veya arıza yapması, grev, lokavt, resmi makamların talimat veya sınırlamaları, üretimde meydana gelen aksamalar, hammadde veya malzemelerin temin edilememesi, ürün stoklarının kalmaması, piyasalarda oluşabilecek ani fiyat artışları TEDARİKÇİ tesislerindeki teknik nedenlerden dolayı tedarikte meydana gelecek aksamalar ve bunlara benzer olağan veya olağanüstü nedenler ile her türlü ekonomik sebeplerden dolayı, TEDARİKÇİ, siparişleri karşılayamaz ise, BAYİ, TEDARİKÇİ ‘ye karşı tüketiciden kaynaklı talep dahi olsa herhangi bir zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunmamayı, bunlardan ötürü herhangi bir sorumluluk yüklememeyi kabul ve taahhüt eder. Bu çerçevede, TEDARİKÇİ, BAYİ’nin sipariş verdiği Ürün’ün, genel olarak, kararlaştırılan teslim zamanlarında BAYİ’ye teslim edilmemesinden, sipariş sonrasında ürünün tasarım ve teknik özelliklerinin değiştirilmesinden veya bir kısım özelliklerinin iptal edilmesinden sorumlu değildir. BAYİ, ürünün zamanında teslim edilmediğini veya tasarım ya da teknik özelliklerinin değiştirildiğini ileri sürerek sipariş verdiği Ürün’ü satın almaktan veya tesellümden imtina edemez.

MADDE 3 : ÖDEME

3.1. Alıcı vermiş olduğu sipariş bedelini Havale ile yada kredi kartı ile ödeyebilir. Sipariş bedelinin tamamı tahsil edilmediği sürece verilen sipariş işleme alınmaz

3.2. ŞİRKET, ALICI’nın vermiş olduğu siparişleri, ALICI’nın ŞİRKET’ e göndermiş olduğu irsaliyesi veya irsaliyeli faturası ile ALICI’ nın sipariş sırasında belirtmiş olduğu teslimat adresine gönderilecektir. Siparişler, belirtilen kargoya teslim edildikten sonra teslim edilip edilmemesi, ŞİRKET’ i hiçbir şekilde bağlamamakta olup tüm sorumluluk ALICI’ ya aittir.

MADDE 4 : SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

4.1. Bu Sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren her senenin 31 ARALIK (yılbaşı) tarihine kadar geçerli olup ancak aşağıdaki hükümler uyarınca sona ermediği ve taraflardan her hangi biri, Sözleşme süresinin sona ermesinden en az bir (1) ay önce, diğer tarafa yazılı ihbarda bulunarak Sözleşme’yi sona erdirdiğini bildirmediği taktirde, Sözleşme’nin süresi kendiliğinden diğer senenin 31 ARALIK (yılbaşı) tarihine kadar uzayacaktır. İşbu sözleşme toplamda 5 yıl için geçerli olup BAYİ’nin bu Sözleşme hükümlerinden herhangi birine uymaması veya aykırı davranması ya da Sözleşme ile yükümlendiği edim ve taahhütlerinden her hangi birisini yerine getirmemesi halinde, TEDARİKÇİ bu Sözleşme’yi herhangi bir ihbar öneline uymaksızın derhal tek taraflı olarak feshedebilir. Bu takdirde TEDARİKÇİ, Sözleşme’ye uyulmamasından veya ihlal edilmesinden doğacak her türlü maddi-manevi, müsbet-menfi zarar, ziyan ve kayıplarını, madde 6’da belirlenen cezai şartı BAYİ’ye tazmin ettirmek hakkını haizdir.

MADDE 5 : SÖZLEŞME’NİN SONA ERMESİ HALİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Sözleşme’nin her hangi bir nedenden sona ermesi halinde, BAYİ’nin bayilik ile ilgili her türlü hak ve yetkileri de sona ermiş olduğundan aşağıda yazılı hükümler uygulanır:

5.1. BAYİ’ye fesih anında işbu sözleşme gereği TEDARİKÇİ tarafından satılmış mevcut stok mal bulunuyorsa TEDARİKÇİ bunların fesihten sonra tamamı satılıncaya kadar satışına izin verebileceği gibi bu ürünlerin İADE masraflarının da karşılanarak İADESİNİ talep edebilir.

5.2. BAYİ, yed’inde veya kontrolü altında bulunan Ürünler’in bir listesini derhal TEDARİKÇİ’ye verecektir. TEDARİKÇİ, söz konusu listede yazılı Ürünler’in, kısmen veya tamamen, mutabık kalınacak fiyattan (BAYİ’ce ödenmiş olması kaydı ile TEDARİKÇİ’den ilgili alış fiyatlarından fazla olmamak kaydı ile) satın alınmasına veya yazılı olarak göstereceği kişiye satılmasına ya da masrafların karşılanarak TEDARİKÇİ’ye iadesine karar verebilir. BAYİ, TEDARİKÇİ’nin bu konudaki kararına uymayı kabul etmiştir

5.3. BAYİ, Ürün’e veya TEDARİKÇİ’ye ait olan ya da Ürün’e veya TEDARİKÇİ’ye özgü olan her türlü Marka ve diğer tanıtım işaretlerini, resimlerini, levhalarını, logolarını ve dekorasyonu derhal kaldırmayı ve bunları TEDARİKÇİye iade veya tamamen hiç bir şekilde kullanmamayı taahhüt ile bu taahhüdüne uymamasından ötürü TEDARİKÇİ’nin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı ilk talebinde tazmin etmeyi kabul etmiştir.

5.4. Sözleşme her ne sebeple fesih olursa olsun, TEDARİKÇİ tarafından bayiye verilen her türlü desteklerin aynen nakden karşılığı sözleşmenin feshinden sonra bayilikçe karşılanır aksi halde bu tuturlar için TEDARİKÇİ tarafından yetkili mahkemelere başvuru yapılır.

MADDE 6 : SÖZLEŞMENİN HAKLI NEDENLE SONA ERMESİ DURUMUNDA UYGULANACAK CEZAİ ŞART

TEDARİKÇİ işbu sözleşmeyi haklı bir nedenle feshettiği durumda BAYİ cezai şart olarak TEDARİKÇİ’nin BAYİ’ye kestiği faturanın %30 ‘nu ödeme yükümlülüğü ve de TEDARİKÇİ talep ettiği durumda elinde kalan TEDARİKÇİ’ye ait ürünleri teslim masraflarının da karşılanarak TEDARİKÇİ’ye İADE edilmesi yükümlülüğü altına girecektir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR